Praktijk informatie

 

 
Mensendieckpraktijk Limmen en Gezonde Werkhouding zijn onderdelen van Natuurlijk Lichaamskracht
Sandra Roubos is eigenaar van Natuurlijk Lichaamskracht, Mensendieckpraktijk Limmen en Gezonde Werkhouding.
Inschrijving KvK: 37 11 98 37

 

Diensten 
U kunt bij Natuurlijk Lichaamskracht terecht voor onderstaande diensten.
Deze zijn ook te lezen in de Praktijkfolder
 
Oefentherapeutische zorg
Deze diensten vallen onder contractuele voorwaarden met zorgverzekeraars en Mensendieckpraktijk Limmen.
Onder Tarieven | Vergoedingen is te vinden met welke zorgverzekeraar contracten zijn afgesloten. 
Op Independer.nl is te vinden op welke wijze uw zorgverzkeraar oefentherapeutische zorg vergoed.
 

 

Overige diensten
Deze dienstens vallen buiten de vergoeding vanuit zorgverzekeringen.

 Wandelcoaching | (E)IK -wandeling
Bewustzijnswandelingen
Trainingen, o.a. (E)IK training in de natuur
Workshops

Versturen van nieuwsbrieven aan diegene die zich daarvoor hebben ingeschreven. 

Zorgaanbieder
De zorgaanbieder/oefentherapeut binnen Natuurlijk Lichaamskracht heeft de opleiding oefentherapie Mensendieck en post-HBO opleiding psyschosomatische oefentherapie afgerond en is bevoegd oefentherapeut en bevoegd psychosomatisch oefentherapeut. De titels oefentherapeut en psychosomatisch oefentherapeut zijn wettelijk beschermd. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG.

Natuurlijk Lichaamskracht behoudt zich aan de beroepscode Oefentherapie  en de beroepsprofielen oefentherapeut en psyschosomatische oefentherapeut. 
De oefentherapeut binnen Natuurlijk Lichaamskracht is lid van de beroepsvereniging VvOCM.

 
Wetgeving:
De zorgaanbieder/oefentherapeut binnen Natuurlijk Lichaamskracht heeft de opleiding oefentherapie Mensendieck en post-HBO opleiding psyschosomatische oefentherapie afgerond en is bevoegd oefentherapeut en bevoegd psychosomatisch oefentherapeut. De titels oefentherapeut en psychosomatisch oefentherapeut zijn wettelijk beschermd. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG.

Natuurlijk Lichaamskracht behoudt zich aan de beroepscode Oefentherapie  en de beroepsprofielen oefentherapeut en psyschosomatische oefentherapeut. 
De oefentherapeut binnen Natuurlijk Lichaamskracht is lid van de beroepsvereniging VvOCM.

Klachten
Uw tevredenheid is heel belangrijk. Wanneer u klachten, opmerkingen of tips heeft, laat het mij zo snel mogelijk en bijvoorkeur persoonlijk weten.
De praktijk is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerste lijn. Informatie klachten regeling


Privacy
In het belang van uw behandeling worden uw gegevens in een digitaaldossier vastgelegd.
Daarbij houdt Natuurlijk Lichaamskracht zich aan de gestelde wetgeving. Meer informatie hierover op www.mijnprivacy.nl
 
UPDATE 5 mei 2018 - Dit dossier is enkel inzichtelijk door Natuurlijk Lichaamskracht, uw behandelende oefentherapeut en wordt niet gedeeld met derden.
In het dossier worden uw persoonlijke gegevens vastgelegd welke tijdens het eerste gesprek gevraagd worden.
Daarnaast worden gegevens van gesprekken en behandelingen vastgelegd, hierbij houdt Natuurlijk Lichaamskracht zich aan de gestelde wetgeving. Meer informatie hierover op www.mijnprivacy.nl
 
UPDATE 28 mei 2018 - De nieuwe AVG wet is van kracht. Lees hier de uitgeschreven Privacyverklaring van Natuurlijk Lichaamkracht.
Mocht u hier vragen over hebben laat het mij weten. U kunt contact opnemen via onderstaande contactgegevens.
 
Toestemmingsvereiste
Voor iedere oefentherapeutische (be)handeling is toestemming van de patiënt vereist voor het starten of vervolgen van de behandeling. De oefentherapeut moet de patiënt dusdanig informeren ( zie informatieplicht) dat de patiënt in staat is zijn besluit weloverwogen te nemen. Bij niet-ingrijpende handelingen mag de toestemming als gegeven worden verondersteld. Het is echter van belang dat de oefentherapeut er op let dat de patiënt instemt met zowel het onderzoek als de behandeling en het vervolg.

Toestemming bij minderjarigen:
Bij minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar is toestemming voor een oefentherapeutische behandeling nodig van zowel het kind als de ouders.
Voor een oefentherapeutische behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar vereist alleen toestemming van de ouders. Voor beide categorieën geldt, dat wanneer de ouders gescheiden zijn, er toestemming vereist is van beide ouders (zie bovenstaande tekst bij toestemminsvereiste).

Meer over wetgeving op www.vvocm.nl
 
 
Afzeggen 
1. Het afzeggen van afspraken moet 24 uur van te voren telefonisch, per sms, of e-mail.
2. Bij het niet tijdig afzeggen van de afspraak krijgt uzelf de rekening. Deze rekening wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.
3. Natuurlijk Lichaamskracht heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een overeengekomen dienst te wijzigen. Natuurlijk Lichaamskracht zal u hier tijdig van op de hoogte stellen
4. Natuurlijk Lichaamskracht heeft het recht om een afgenomen dienst te annuleren. Natuurlijk Lichaamskracht zal de betaalde kosten binnen 14 dagen restitueren.
 
UPDATE 5 mei 2018: Afspraken kunnen niet meer via messenger afgezegd of gemaakt worden en via WhatsApp enkel na overleg met de therapeut dit i.v.m. de nieuwe AVG wet.
 
 
Intellectuele eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten van alle materialen, foto’s, presentaties en oefeningen die Natuurlijk Lichaamskracht ten behoeve van de begeleiding heeft vervaardigd, komen uitsluitend toe aan Natuurlijk Lichaamskracht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Alle door Natuurlijk Lichaamskracht verstrekte stukken, zoals oefenmap, thuiswerkmap, verslagen en adviezen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de ontvanger van deze stukken en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Natuurlijk Lichaamskracht worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Gemaakt beeldmateriaal, zoals foto’s en filmopnames blijft volledig eigendom van Natuurlijk Lichaamskracht. Natuurlijk Lichaamskracht verstrekt het beeldmateriaal niet, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Natuurlijk Lichaamskracht zal niet zonder toestemming, van de betreffende personen welke staan vastgelegd op de foto’s en filmopnames, publiekelijk gebruik maken van het beeldmateriaal.
 
Tarieven
1. Elke zorgverzekeraar heeft een eigen vergoeding en tarief vastgesteld voor oefentherapie-Mensendieck en Psychosomatische oefentherapie. Deze informatie kunt u opvragen bij u zorgverzekeraar.
2. Op de website is de tarievenlijst van Natuurlijk Lichaamskracht opgenomen. Hierin vind u de tarieven die Natuurlijk Lichaamskracht in rekening brengt, wanneer u niet verzekerd bent voor oefentherapeutische zorg en voor de overige diensten bij Natuurlijk Lichaamskracht.
 
 
Betalingsvoorwaarden oefentherapeutische zorg
1. Als u aanvullend verzekerd bent, wordt uw oefentherapeutische behandeling (afhankelijk van uw pakket) geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.
2. Mensendieckpraktijk Limmen declareert, mist Mensendieck Limmen een contract heeft met uw zorgverzekeraar, rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Wanneer Mensendieckpraktijk Limmen geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u zelf de factuur welke u aan Mensendieck Limmen / Natuurlijk Lichaamskracht dient te betalen. U dient zelf de factuur naar uw zorgverzekeraar te zenden voor vergoeding van de behandeling.
3. Wanneer u niet verschijnt op de gemaakte afspraak of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt, heeft de praktijk het recht om het vrije tarief hiervoor in rekening te brengen. Dit bedrag dient door u zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet
4. Indien u niet, of niet meer, verzekerd bent voor oefentherapeutische zorg bent u volledige betaling verschuldigd van alle gegeven behandelingen. Hiervoor gelden dan de vrije tarieven zoals vermeld in de wachtkamer en website www.natuurlijklichaamskracht.nl en de betalingsvoorwaarden zoals benoemd bij overige diensten. 
 
Betalingsvoorwaarden overige diensten
Geldig op alle geleverde diensten van Natuurlijk Lichaamskracht, welke vallen buiten de vergoeding vanuit de zorgverzekering.
1. Voor diensten die vallen overige diensten is geen vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk. U dient deze zelf te betalen.
a. Bewustzijnswandelingen,  u betaalt het bedrag van de wandeling contant voorafgaande aan de wandeling. Tenzij dit bij de aanmelding anders is overeengekomen.
b. Voor coaching, trainingen en workshops ontvangt u een factuur.
c. Wanneer u niet verschijnt op de gemaakte afspraak of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt zal de afgesproken dienst in rekening worden gebracht.
2. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken bent u de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele    voldoening. Natuurlijk Lichaamskracht is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut heeft.
4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of incassering van de vordering, zijn voor rekening van de cliënt, die in verzuim is. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet hij/zij dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan Natuurlijk Lichaamskracht, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 2 genoemde termijn niet.
6. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan Natuurlijk Lichaamskracht verschuldigd is, de administratieve gegevens van Natuurlijk Lichaamskracht van beslissende aard.
7. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en Natuurlijk Lichaamskracht, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.
 
 
Kwaliteit
Ingeschreven: Kwaliteitsregister voor paramedici - registratienr: 69900873593/P
Lid: VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)
Lid: Monodisciplinair samenwerkingsverband Psychosomatische oefentherapeuten
Lid: VONK-ib, Vereninging Oefentherapeuten Noord-Kennermerland, in beweging
Deelname: Intercollegiaal overleg Oefentherapeuten en Psychosomatische oefentherapeuten
De praktijk werkt met gevalideerde vragenlijsten om de voortgang van de behandeling te meten.
 
Heeft u tips waarmee ik de kwaliteit kan verbeteren. Laat het mij weten!
Op de website kunt u ervaringen van cliënten uit de praktijk lezen.
 
 
 
 
Contact
Voor vragen, het maken of verzetten van een afspraak kunt u mij telefonisch of per sms of mail bereiken.
Om het storen tijdens de behandelingen tot een minimum te beperken wil ik u vragen om niet dringende vragen per e-mail te stellen.
 
UPDATE 5 mei 2018: Afspraken kunnen niet meer via de app of messenger afgezegd of gemaakt worden tenzij wij dit in gezamenlijk overleg overeen komen. Dit i.v.m. de nieuwe AVG wet.
 
Telefoon:  072 - 505 51 61 / 06 - 49 917 037  (maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00)
Mail:          Natuurlijk Lichaamskracht  (24 uur en 7 dagen per week)
 
 
Bezoekadres - Gezondheidscentrum Limmen
Begane grond, tegenover de apotheek, naast de huisartsenpraktijk, in dezelfde ruimte van Starlet (het bloedprikken in de ochtend)
Zonnedauw 4d
1906 HA Limmen
 
Openingstijden bezoekerslokatie Limmen
Vanaf 2018 
Maandag 13.00 - 21.00
Woensdag 9.30 - 17.30 
Zaterdag wisselend
 
 
- 9 november 2016 - Natuurlijk Lichaamskracht - update 6 dec. 2017 - update 5 mei 2018 - update d28-05-2018 - update, corrigeren links werkend maken op 04-02-2019